Advancing Open Science

Current Status, Prospect and Bottleneck of Ultrasound AI Development: A Systemic Review
Siyi Xun, MA, Wei Ke, PhD, Mingfu Jiang, MA, Huachao Chen, BA, Haoming Chen, BA, Chantong Lam, PhD, Ligang Cui, MD, Tao Tan, PhD
2023, 7 (2): 61-72.DOI:10.37015/AUDT.2023.230020
Intelligent Ultrasonic Diagnosis and Clinical Application: Technical Development and Prospectives
Rendong Chen, PhD, Xiaoqian Wang, BS, Ping Liang, MD, Xiaoping Ouyang, PhD, Dexing Kong, PhD
2023, 7 (2): 73-81.DOI:10.37015/AUDT.2023.230019
Artificial Intelligence in Prenatal Ultrasound: Clinical Application and Prospect
Wenjia Guo, MM, Shengli Li, MM, Xing Yu, MD, Huaxuan Wen, BM, Ying Yuan, MM, Xia Yang, MM
2023, 7 (2): 82-90.DOI:10.37015/AUDT.2023.230024
Deep Learning on Ultrasound Imaging for Breast Cancer Diagnosis and Treatment: Current Applications and Future Perspectives
Changyan Wang, BS, Haobo Chen, MS, Jieyi Liu, BS, Changchun Li, BS, Weiwei Jiao, BS, Qihui Guo, BS, Qi Zhang, PhD
2023, 7 (2): 91-113.DOI:10.37015/AUDT.2023.230012
Advanced Application of Artificial Intelligence for Pelvic Floor Ultrasound in Diagnosis and Treatment
Enze Qu, MD, Xinling Zhang, MD
2023, 7 (2): 114-121.DOI:10.37015/AUDT.2023.230021
Advances in the Research of Ultrasound and Artificial Intelligence in Neuromuscular Disease
Tianxiang Li, BS, Fei Ji, BS, Ruina Zhao, MD, Huazhen Liu, MD, Meng Yang, MD
2023, 7 (2): 122-129.DOI:10.37015/AUDT.2023.230025
Application and Prospect of AI and ABVS-based in Breast Ultrasound Diagnosis
Rui Chen, MM, Fangqi Guo, MM, Jia Guo, MD, Jiaqi Zhao, MD
2023, 7 (2): 130-135.DOI:10.37015/AUDT.2023.230017
Ultrasound Image Generation and Modality Conversion Based on Deep Learning
Shujun Xia, MD, Jianqiao Zhou, MD
2023, 7 (2): 136-139.DOI:10.37015/AUDT.2023.230011
Advances in Intelligent Segmentation and 3D/4D Reconstruction of Carotid Ultrasound Imaging
Cancan Cui, MD, Zhaojun Li, PhD, Yanping Lin, PhD
2023, 7 (2): 140-151.DOI:10.37015/AUDT.2023.230015
Rapid Screening of Carotid Plaque in Cloud Handheld Ultrasound System Based on 5G and AI Technology
Wenjun Zhang, MD, Mi Zhou, PhD, Qingguo Meng, MD, Lin Zhang, MS, Xin Liu, MS, Paul Liu, PhD, Dong Liu, PhD
2023, 7 (2): 152-157.DOI:10.37015/AUDT.2023.230018
ChatGPT Related Technology and Its Applications in the Medical Field
Tairui Zhang, BS, Linxue Qian, MD
2023, 7 (2): 158-171.DOI:10.37015/AUDT.2023.230028
Domestic Large Model Technology and Medical Applications Analysis
Chengwen Zhang, PhD, Xing Yu, MD
2023, 7 (2): 172-187.DOI:10.37015/AUDT.2023.230027
AI-based ChatGPT Impact on Medical Writing and Publication
Mofan Li, Yongyue Zhang, MM, Yang Sun, MM, Ligang Cui, PhD, Shumin Wang, PhD
2023, 7 (2): 188-192.DOI:10.37015/AUDT.2023.230013
Application of the Virtual Reality in the Teaching of Ultrasonography
Zheng Zhang, MS, Li Liu, MD, Desheng Sun, MD, Dirong Zhang, MD, Fengbei Kong, MS, Yalin Wu, PhD, Yu Shi, MD
2023, 7 (2): 193-196.DOI:10.37015/AUDT.2023.230026
Development of 5G-based Remote Ultrasound Education: Current Status and Future Trends
Jiaojiao Ma, MD, Xinying Jia, MD, Guanghan Li, MD, Dandan Guo, MD, Xuehua Xi, MD, Tongtong Zhou, MD, Ji-Bin Liu, MD, Bo Zhang, MD
2023, 7 (2): 197-203.DOI:10.37015/AUDT.2023.230022
————Link to————